شنبه, 25 آذر 1396
شناسه خبر:857

آگهی فراخوا ن سرمایه گذاری برای پروزه های شهرداری پیرانشهر   8780

  • انداز قلم
آگهی مزایده

                                                             آگهی فراخوا ن سرمایه گذاری برای پروزه های شهرداری پیرانشهر                                                                                 شماره:8780  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ: 95\10\28

نوبت دوم

 شهرداری پیرانشهر به استناد صورت جلسات شماره 20 مورخه 9\4\95 و 22 مورخه 17\6\95 و صورتجلسه شماره 25 مورخه 21\09\95هیات عالی  سرمایه گذاری شهرداری پیرانشهر و نامه شماره 4\3914 فرمانداری شهرستان پیرانشهر با روش سرمایه گذاری مشارکتی مدنی ومشارکت مدنی  به روش (B.O.T)پروزه های زیر را برابر شیوه نامه سرمایه گذاری از طریق فراخوان عمومی به افراد و شرکت های مایل به  سرمایه گذاری واگذار نماید .

علاقمندان می توانند از روز سه شنبه مورخ 28\10\95  تا پایان وقت اداری روز  پنچ شنبه مورخ  7\11\95  برای دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد فراخوان و تحویل پیشنهاد حضوری به واحد سرمایه گذاری واقع در بلوار شهید بهشتی - خیابان شورا یا به وب سایت WWW.PIRCITY.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن 04444239860 تماس حاصل نمایند 
-
اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است و پیشنهاددهنده به عنوان سرمایه گذاری موظف به رعایت آن می باشد.
-
برندگان اول تا سوم فراخوان در صورت انصراف و عدم انعقاد قرارداد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
-
محلهای واگذاری برای هر یک از طرحها در محل تپه گردشگری و به صورت حق بهره برداری موقت و مشخص و کابری گردشگری و تفریحی -ورزشی در اختیار شهرداری می باشد. و سایر پروژه هاوضعیت مالکیت مشخص شده است و به تناسب هر طرح مدت زمان بهره برداری ضمن عقد قرارداد و برابر قانون مشارکت مدنی تعیین خواهد شد.
-
هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری پیرانشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-
سپرده شرکت در فراخوان مطابق موارد مندرج در جدول سرمایه گذاریها مربوط به هر بند باید به حساب شماره 12134392379523 شهرداری نزد بانک انصار یا به همان میزان ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهادگردد. هزینه های چاپ آگهی ، مطالعات ، نقشه ، طراحی و تهیه طرح توجیهی و اخذ استاندارد و مجوزها ی لازم برای طرح  های پیشنهادی هر پروژه به عهده مشارکت کننده می باشد.
-
در مورد تعداد طبقات ، زیربنا و یا تغییرات در عرصه، نحوه اجرا و یا کاربریها و هر نوع توافق دیگر منوط به تایید کمیسیون ماده 5 هیات سرمایه گذاری می باشد.
-
در صورت عدم تصویب کمیسیون ماده 5 ادعایی برای مشارکت کننده متصور نخواهد بود.
-
پیشنهادات واصله راس ساعت 12 ظهر روز شنبه9\11\95 با حضور اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.
-
پروژه های مذکور جهت سرمایه گذاری به استناد ماده 6 شیوه نامه سرمایه گذاری به صورت طراحی ، ساخت و تجهیز و مشارکت با روشهای معمول مشارکتی به افراد حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.                                                                                                            فاتح -شهردارپیرانشهر

 

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان (میلیون ریال)

قیمت پایه در صد سهم الشرکه پیشنهادی برای سهم شهرداری

 

آورده سرمایه گذار

 

آورده شهرداری

 

محل اجرای پروژه

 

عنوان پروژه

 

ردیف

1000

25

طرح و نقشه و اجرای سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و کلیه امکانات رفاهی مورد نیاز طرح با تائید کمیسیون سرمایه گذاری

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

بلوار شهید بهشتی روبه روی آموزش پرورش ملک شهرداری

واگذاری طراحی، احداث و تجهیز

 استخر سرپوشیده با جدید ترین تجهیزات و نقشه و امکانات رفاهی

1

200

20درصد

کلیه هزینه های طراحی ،ساخت ،نظارت ،بهره برداری و نگهداری

عرصه ,مجوز و حق بهره برداری

تپه گردشگری محل پارک تپه

واگذاری طراحی ، احداث و تجهیز

شهربازی سرپوشیده با مساحت تقریبی 1000 متر مربع

2

200

20درصد

کلیه هزینه های طراحی ،ساخت، نظارت وبهره برداری و نگهداری

عرصه ،مجوز و حق بهره برداری و طرح پیشنهادی

تپه گردشگری محوطه اطراف تپه

واگذاری طراحی ،احداث  وتجهیز

سوئیت های اقامتی و گردشگری 60 و 80 متر مربعی به تعداد 10 واحد( 6 واحد 60متریو4واحد 80متری)

3

50

20درصد

 کلیه هزینه های طراحی، ساخت ،نظارت  ووبهره برداری

عرصه ,مجوز و حق بهره برداری

تپه گردشگری محل پارک تپه

واگذاری طراحی ، احداث و تجهیز

سینما 5 بعدی در زمینی با مساحت 150 متر مربع

4

90

20

طرح و نقشه و اجرای سازه و تاسیسات رفاهی مورد نیاز طرح با تائید کمیسیون سرمایه گذاری

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

تپه گردشگری محل اطراف پارک تپه

واگذاری طراحی ،احداث ، تجهیز

رستوران کباب ماهی در دو طبقه با مساحت تقریبی 250 متر مربع

5

100

30

طراحی غرفه ها به مساحت حداقل 20 متر مربع با مصالح مناسب و نمای عالی مطابق با منظرشهر و تایئد  کمیسیون سرمایه گذاری و تهیه مصالح مورد نیاز جهت اجرا مطابق با مشخصات سازه ای نقشه تصویبی

عرصه و مجوزهای صادره شهرداری و حق بهره برداری

ورودی شهر جنب کشتارگاه  -  بلوار ارتش  محوطه شرکت تعاونی روستای- خیابان امام (ر ه)جنب پل کهنه خانه

 

 

واگذاری طراحی ، احداث

غرفه جهت عرضه میوه و تره بار درسه مکان

6

2000

20

طرح و نقشه بعد از تائید کمیسیون سرمایه  گذاری و اجرای ساختمان مطابق نقشه های سازه ای و تائید شدهوسایرامکانات وتجهیزات مورد نیاز

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

بلوار پزشک روبه روی بیمارستان امام خمینی ملک شهرداری به مساحت 1200 متر مربع

واگذاری طراحی و احداث و تجهیز

ساختمان پزشکا ن  با مساحت تقریبی 5000هزار متر مربع

7

 

 

 

                                                             آگهی فراخوا ن سرمایه گذاری برای پروزه های شهرداری پیرانشهر                                                                                 شماره:8780  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ: 95\10\28

نوبت دوم

 شهرداری پیرانشهر به استناد صورت جلسات شماره 20 مورخه 9\4\95 و 22 مورخه 17\6\95 و صورتجلسه شماره 25 مورخه 21\09\95هیات عالی  سرمایه گذاری شهرداری پیرانشهر و نامه شماره 4\3914 فرمانداری شهرستان پیرانشهر با روش سرمایه گذاری مشارکتی مدنی ومشارکت مدنی  به روش (B.O.T)پروزه های زیر را برابر شیوه نامه سرمایه گذاری از طریق فراخوان عمومی به افراد و شرکت های مایل به  سرمایه گذاری واگذار نماید .

علاقمندان می توانند از روز سه شنبه مورخ 28\10\95  تا پایان وقت اداری روز  پنچ شنبه مورخ  7\11\95  برای دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد فراخوان و تحویل پیشنهاد حضوری به واحد سرمایه گذاری واقع در بلوار شهید بهشتی - خیابان شورا یا به وب سایت WWW.PIRCITY.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن 04444239860 تماس حاصل نمایند 
-
اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است و پیشنهاددهنده به عنوان سرمایه گذاری موظف به رعایت آن می باشد.
-
برندگان اول تا سوم فراخوان در صورت انصراف و عدم انعقاد قرارداد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
-
محلهای واگذاری برای هر یک از طرحها در محل تپه گردشگری و به صورت حق بهره برداری موقت و مشخص و کابری گردشگری و تفریحی -ورزشی در اختیار شهرداری می باشد. و سایر پروژه هاوضعیت مالکیت مشخص شده است و به تناسب هر طرح مدت زمان بهره برداری ضمن عقد قرارداد و برابر قانون مشارکت مدنی تعیین خواهد شد.
-
هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری پیرانشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-
سپرده شرکت در فراخوان مطابق موارد مندرج در جدول سرمایه گذاریها مربوط به هر بند باید به حساب شماره 12134392379523 شهرداری نزد بانک انصار یا به همان میزان ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهادگردد. هزینه های چاپ آگهی ، مطالعات ، نقشه ، طراحی و تهیه طرح توجیهی و اخذ استاندارد و مجوزها ی لازم برای طرح  های پیشنهادی هر پروژه به عهده مشارکت کننده می باشد.
-
در مورد تعداد طبقات ، زیربنا و یا تغییرات در عرصه، نحوه اجرا و یا کاربریها و هر نوع توافق دیگر منوط به تایید کمیسیون ماده 5 هیات سرمایه گذاری می باشد.
-
در صورت عدم تصویب کمیسیون ماده 5 ادعایی برای مشارکت کننده متصور نخواهد بود.
-
پیشنهادات واصله راس ساعت 12 ظهر روز شنبه9\11\95 با حضور اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.
-
پروژه های مذکور جهت سرمایه گذاری به استناد ماده 6 شیوه نامه سرمایه گذاری به صورت طراحی ، ساخت و تجهیز و مشارکت با روشهای معمول مشارکتی به افراد حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.                                                                                                            فاتح -شهردارپیرانشهر

 

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان (میلیون ریال)

قیمت پایه در صد سهم الشرکه پیشنهادی برای سهم شهرداری

 

آورده سرمایه گذار

 

آورده شهرداری

 

محل اجرای پروژه

 

عنوان پروژه

 

ردیف

1000

25

طرح و نقشه و اجرای سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و کلیه امکانات رفاهی مورد نیاز طرح با تائید کمیسیون سرمایه گذاری

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

بلوار شهید بهشتی روبه روی آموزش پرورش ملک شهرداری

واگذاری طراحی، احداث و تجهیز

 استخر سرپوشیده با جدید ترین تجهیزات و نقشه و امکانات رفاهی

1

200

20درصد

کلیه هزینه های طراحی ،ساخت ،نظارت ،بهره برداری و نگهداری

عرصه ,مجوز و حق بهره برداری

تپه گردشگری محل پارک تپه

واگذاری طراحی ، احداث و تجهیز

شهربازی سرپوشیده با مساحت تقریبی 1000 متر مربع

2

200

20درصد

کلیه هزینه های طراحی ،ساخت، نظارت وبهره برداری و نگهداری

عرصه ،مجوز و حق بهره برداری و طرح پیشنهادی

تپه گردشگری محوطه اطراف تپه

واگذاری طراحی ،احداث  وتجهیز

سوئیت های اقامتی و گردشگری 60 و 80 متر مربعی به تعداد 10 واحد( 6 واحد 60متریو4واحد 80متری)

3

50

20درصد

 کلیه هزینه های طراحی، ساخت ،نظارت  ووبهره برداری

عرصه ,مجوز و حق بهره برداری

تپه گردشگری محل پارک تپه

واگذاری طراحی ، احداث و تجهیز

سینما 5 بعدی در زمینی با مساحت 150 متر مربع

4

90

20

طرح و نقشه و اجرای سازه و تاسیسات رفاهی مورد نیاز طرح با تائید کمیسیون سرمایه گذاری

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

تپه گردشگری محل اطراف پارک تپه

واگذاری طراحی ،احداث ، تجهیز

رستوران کباب ماهی در دو طبقه با مساحت تقریبی 250 متر مربع

5

100

30

طراحی غرفه ها به مساحت حداقل 20 متر مربع با مصالح مناسب و نمای عالی مطابق با منظرشهر و تایئد  کمیسیون سرمایه گذاری و تهیه مصالح مورد نیاز جهت اجرا مطابق با مشخصات سازه ای نقشه تصویبی

عرصه و مجوزهای صادره شهرداری و حق بهره برداری

ورودی شهر جنب کشتارگاه  -  بلوار ارتش  محوطه شرکت تعاونی روستای- خیابان امام (ر ه)جنب پل کهنه خانه

 

 

واگذاری طراحی ، احداث

غرفه جهت عرضه میوه و تره بار درسه مکان

6

2000

20

طرح و نقشه بعد از تائید کمیسیون سرمایه  گذاری و اجرای ساختمان مطابق نقشه های سازه ای و تائید شدهوسایرامکانات وتجهیزات مورد نیاز

عرصه پروانه ساختمانی و مجوز های صادره از طرف شهرداری

بلوار پزشک روبه روی بیمارستان امام خمینی ملک شهرداری به مساحت 1200 متر مربع

واگذاری طراحی و احداث و تجهیز

ساختمان پزشکا ن  با مساحت تقریبی 5000هزار متر مربع

7

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد