شنبه, 25 آذر 1396
شناسه خبر:886

ادامه احداث فرهنگسرای شهر01\22063

  • انداز قلم
آگهی مزایده

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

«نوبت اول»

                                            ادامه احداث فرهنگسرای شهر

01\22063

26\12\95

شهرداری پیرانشهر به استناد بودجه مصوب عمرانی سال 96 و مصوبه شماره 45 مورخه 24\11\95 شورای محترم اسلامی شهر و تائیدیه شماره 814 مورخه 19\12\95 فرمانداری محترم شهرستان پیرانشهر در نظر دارد ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شهر را با مصالح از محل منابع داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 و بالاتر در رشته ابنیه و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سایتwww.picity.netجهت دریافت اسناد و مدارک واطلاعات لازم اقدام نمایند.

1-  برآورد اولیه عملیات:

احداث ساختمان به مساحت 2500 متر مربع مطابق نقشه و مشخصات فنی و اجرایی با برآورد اولیه 20000000000 ریال برای ادامه احداث ساختمان مطابق فهرست بهای سال 95 رشته ابنیه بدون تعدیل و مابه التفاوت و اینکه اجرای عملیات تا اتمام ستونها طبقه همکف می باشد.

2- شرکت برنده باید دارای امکانات اجرایی مطابق آیین نامه ها بوده و کلیه نکات فنی را در تمامی مراحل مطابق نقشه و مشخصات اجرایی رعایت نماید.

3-شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را در پاکت مهر و موم شده (پاکت ب) از مورخه 26\12\95 تا پایان وقت اداری مورخه 20\01\96 تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

4-رعایت موارد ذکر شده در اسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

5-سپرده شرکت در مناقصه 1000000000 ریال می باشد که به حساب شماره 1213439237952003 بانک انصار  شعبه پیرانشهرواریز و باید همان میزان ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش آن جداگانه و در پاکت الف قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

6-به پیشنهادات واصله راس ساعت 14  روز دو شنبه مورخه 21\01\96 در اتاق جلسات شهرداری رسیدگی خواهد شد.

7- کلیه هزینه نشر و چاپ آگهی و مالیات و عوارض و هزینه آزمایشهای مربوط به موضوع پیمان بعهده برنده مناقصه می باشد.

8-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در رعایت مقررات و بخش نامه های شهرداری و مقررات و طبقه عمومی جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

9-شرکت در مناقصه وتسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مناقصه و امضاء به منزله بررسی کلیه جوانب امر می باشد و بعدا هیچگونه عذری قابل قبول نمی باشد.

10-اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک ثبت و مدارک تعیین کننده، سمت پیشنهاددهنده، دارندگان صاحب امضاء مجاز را ضمیمه، مضافا برابر فرم دفترخانه که جزو اسناد بوده موظف به ارایه گواهی صاحبان امضاء     می باشند.

11-ارائه کپی برابر اصل کل مدارک مربوط به اسناد مناقصه الزامی می باشد.

12-شرکت کلیه پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه قرائت پیشنهادات آزاد است.

13-کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

14-میزان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 15 درصد قیمت کل پیشنهاد می باشد که باید بصورت ضمانت بانکی از بانک های معتبر تهیه و تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد.

15-سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم که توسط کمیته فنی و بازرگانی مشخص خواهد شد تا زمان تنظیم قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و مابقی بعد از اعلام استرداد خواهد شد.

16-مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد.

17-پیشنهاد دهندگان متعهد می شوند در قبال بدهی از بابت کارکردشان در صورت کمبود نقدینگی شهرداری متناوب تسویه حساب نموده یا املاک شهرداری را با قیمت کارشناسی به میزان بدهی خود خریداری نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

«نوبت اول»

                                            ادامه احداث فرهنگسرای شهر

01\22063

26\12\95

شهرداری پیرانشهر به استناد بودجه مصوب عمرانی سال 96 و مصوبه شماره 45 مورخه 24\11\95 شورای محترم اسلامی شهر و تائیدیه شماره 814 مورخه 19\12\95 فرمانداری محترم شهرستان پیرانشهر در نظر دارد ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شهر را با مصالح از محل منابع داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 و بالاتر در رشته ابنیه و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سایتwww.picity.netجهت دریافت اسناد و مدارک واطلاعات لازم اقدام نمایند.

1-  برآورد اولیه عملیات:

احداث ساختمان به مساحت 2500 متر مربع مطابق نقشه و مشخصات فنی و اجرایی با برآورد اولیه 20000000000 ریال برای ادامه احداث ساختمان مطابق فهرست بهای سال 95 رشته ابنیه بدون تعدیل و مابه التفاوت و اینکه اجرای عملیات تا اتمام ستونها طبقه همکف می باشد.

2- شرکت برنده باید دارای امکانات اجرایی مطابق آیین نامه ها بوده و کلیه نکات فنی را در تمامی مراحل مطابق نقشه و مشخصات اجرایی رعایت نماید.

3-شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را در پاکت مهر و موم شده (پاکت ب) از مورخه 26\12\95 تا پایان وقت اداری مورخه 20\01\96 تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

4-رعایت موارد ذکر شده در اسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

5-سپرده شرکت در مناقصه 1000000000 ریال می باشد که به حساب شماره 1213439237952003 بانک انصار  شعبه پیرانشهرواریز و باید همان میزان ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش آن جداگانه و در پاکت الف قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

6-به پیشنهادات واصله راس ساعت 14  روز دو شنبه مورخه 21\01\96 در اتاق جلسات شهرداری رسیدگی خواهد شد.

7- کلیه هزینه نشر و چاپ آگهی و مالیات و عوارض و هزینه آزمایشهای مربوط به موضوع پیمان بعهده برنده مناقصه می باشد.

8-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در رعایت مقررات و بخش نامه های شهرداری و مقررات و طبقه عمومی جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

9-شرکت در مناقصه وتسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مناقصه و امضاء به منزله بررسی کلیه جوانب امر می باشد و بعدا هیچگونه عذری قابل قبول نمی باشد.

10-اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک ثبت و مدارک تعیین کننده، سمت پیشنهاددهنده، دارندگان صاحب امضاء مجاز را ضمیمه، مضافا برابر فرم دفترخانه که جزو اسناد بوده موظف به ارایه گواهی صاحبان امضاء     می باشند.

11-ارائه کپی برابر اصل کل مدارک مربوط به اسناد مناقصه الزامی می باشد.

12-شرکت کلیه پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه قرائت پیشنهادات آزاد است.

13-کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

14-میزان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 15 درصد قیمت کل پیشنهاد می باشد که باید بصورت ضمانت بانکی از بانک های معتبر تهیه و تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد.

15-سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم که توسط کمیته فنی و بازرگانی مشخص خواهد شد تا زمان تنظیم قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و مابقی بعد از اعلام استرداد خواهد شد.

16-مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد.

17-پیشنهاد دهندگان متعهد می شوند در قبال بدهی از بابت کارکردشان در صورت کمبود نقدینگی شهرداری متناوب تسویه حساب نموده یا املاک شهرداری را با قیمت کارشناسی به میزان بدهی خود خریداری نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد