شنبه, 25 آذر 1396
شناسه خبر:899

آگهی مزایده( نوبت دوم) اجاره عوایدات جایگاه   CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر   

  • انداز قلم
آگهی مزایده

                                                                   بسمه تعالی                                                          

آگهی مزایده( نوبت دوم) اجاره عوایدات جایگاه   CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر

                                                                   بسمه تعالی                                                          

آگهی مزایده( نوبت دوم) اجاره عوایدات جایگاه   CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر

                

                                                                                                                     شماره  : 480ت96       

                                                                                                                                 تاریخ: 28\1\96

سازمان به استناد بند 2 از صورتجلسه شماره 22 مورخه 3\11\95 شورای سازمان در نظر دارد جایگاه گاز CNG واقع در خیابان قدس جنب پارک لاله را از طریق مزایده به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

1-پایه مزایده اجاره سالیانه عوایدات جایگاه CNG مبلغ000\000\500\1ریال می باشد.

 2-دادن سپرده شرکت در مزایده به مبلغ000\000\150ریال  بصورت نقد ( به حساب  121304310386347003 بنام سازمان حمل و نقل همگانی پیرانشهر نزد بانک انصار) یا اسناد خزانه  یا ضمانت نامه بانکی (ضمیمه پیشنهاد گردد)

3-مدت قرارداد از تاریخ انعقاد یک سال کامل شمسی می باشد.

4-تعمیرات و اورهال جزئی و کلی جایگاه و نیز هزینه های مربوط به آن از تاریخ تحویل جایگاه بعهده برنده مزایده می باشد. ضمنا هزینه(تامین قطعات مورد نیاز و دستمزد اجرا) استاندارد سازی مطابق با دستورالعمل سازمانهای متولی این امر برعهده برنده مزایده خواهد بود.

5-برنده مزایده متعهد به بیمه نمودن کلیه کارکنان مشغول در جایگاه CNG (بیمه مسئولیت) و اشخاص ثالث و همچنین بیمه آتش سوزی، انفجار، ساعقه، عرصه، اثاثیه وغیره..... درجایگاه CNG می باشد.

6- شرکت های درج گردیده در آخرین لیست شرکت های مجاز تأیید شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص               بهره برداری از جایگاه تک منظوره CNG میتوانند در این مزایده شرکت نمایند.

7-سازمان در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات مبهم، مشروط و ناقص و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

9-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی و کشوری برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد.

10-متقاضیان می توانند پیشنهاد های خود را از تاریخ  نشر آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه27\2\96  به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

11-کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت30\14 روز چهارشنبه مورخه27\2\96 در جلسه ای با حضور اعضاء کمسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد. حضور متقاضیان در جلسه آزاد است.

12-برای دریافت سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده و فرم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه سازمان( واقع در خیابان مردوخ- نبش خیابان ادب- سازمان حمل و نقل همگانی پیرانشهر مراجعه فرمایید. (تلفن 0444 4225774- سایت-www.pitaxi.ir)

13-هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

حسینی- مدیرعامل

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد