شنبه, 25 آذر 1396
شناسه خبر:904

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی «نوبت سوم» «سنگفرش و پلاک بتنی پیاده روها»16\1788

  • انداز قلم
آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

«نوبت سوم»

«سنگفرش و پلاک بتنی پیاده روها»

                      16\1788                          

15\01\95

شهرداری پیرانشهر به استناد بودجه مصوب عمرانی سال 96 و مصوبه شماره 45 مورخه 24\11\95 شورای محترم اسلامی شهر و تائیدیه شماره 814 مورخه 19\12\95 فرمانداری محترم شهرستان پیرانشهر در نظر دارد اجرای عملیات پلاک بتنی، سنگ فرش و موزائیک پیاده روهای سطح شهر در سال 96 و در طول فصل عمران را با مصالح از محل منابع داخلی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای رتبه 5  وبالاتر در رشته ابنیه دعوت بعمل    می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه یا از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سایتwww.picity.net جهت دریافت اسناد و مدارک واطلاعات لازم اقدام نمایند.

1-   برآورد اولیه عملیات:

اجرای عملیات پلاک بتنی و پلاک سنگی و موزائیک پیاده روهای سطح شهر  با براورد اولیه 8038 متر مربع و قیمت پایه برای هرمتر مربع 622045 ریال با کلیه مصالح و سطح آماده تحویل ریال و براساس فهرست بهای ابنیه سال 95 و برآورد اولیه 5000000000 ریال بدون مابه التفاوت می باشد.

2- شرایط و امکانات مورد نیاز:

داشتن اکیپ ماهر جهت اجراع عملیات و ماشین آلات مورد نیاز شامل بیل مکانیکی مناسب جهت حفاری و لودر و کمپرسی جهت حمل نخاله ها و پاکسازی مسیرها الزامی می باشد.

3- رعایت موارد ذکر شده در اسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه 250000000ریال می باشد که باید به حساب شماره1213439237952003 بانک انصار واریز وبه همان میزان ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش آن جداگانه در پاکت الف قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

5- شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را در پاکت و مهر و موم شده(پاکت ب)از مورخه 16\02\96 تا ساعت 14 ظهر روز شنبه مورخه 30\02\96 تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

6-میزان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 10 درصد قیمت کل پیشنهادی می باشد که باید بصورت ضمانت بانکی از بانک های معتبر تهیه و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

7- ساعت و محل قرائت پیشنهادها:

 به پیشنهادات واصله راس ساعت 14 ظهر روز یکشنبه مورخه 31\02\96 در اتاق جلسات شهرداری رسیدگی  خواهد شد.

8- کلیه هزینه های نشر و پخش آگهی ، مالیات و عوارض بر عهده برنده مناقصه می باشد.

9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی در رعایت مقررات و بخش نامه های شهرداری و مقررات و نظام وظیفه عمومی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

10-کلیه مدارک و نمونه فرم قرارداد و شرایط واگذاری در سایت شهرداریwww.picity.netدرج وقید گردیده است.

11- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مناقصه و امضاء به منزله بررسی کلیه جوانب امر می باشد.         و بعداً هیچ گونه عذری قابل قبول نمی باشد.

12- اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک ثبت و مدارک تعیین کننده سمت پیشنهاد دهنده و دارندگان صاحب امضاء مجاز را ضمیمه، مضافاً برابر فرم دفترخانه که جزو اسناد بوده، موظف به ارایه گواهی صاحبان امضاء  می باشد.

13- ارایه کپی برابر اصل کل مدارک مربوطه به اسناد مناقصه الزامی است.

14- شرکت کلیه پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه قرائت پیشنهادات آزاد است.

15- کارفرما یا دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

16- سپرده نفرات اول، دوم و سوم شرکت در مناقصه، توسط کمیته فنی بازرگانی مشخص خواهد شد. تا زمان تنظیم قرارداد نزد شهرداری باقی خواهند ماند و بقیه شرکت کنندگان بعد از اعلام نظر کمیته فوق می توانند سپرده خود را دریافت نمایند.

17- مدارک ارایه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد.

18- پاکت (الف) شامل رزومه کار شرکت و تضمین در مناقصه

19- پاکت(ب) شامل پیشنهاد قیمت است.

20-  پیشنهاد دهندگان متعهد می شوند در قبال بدهی از بابت کارکردشان در صورت کمبود نقدینگی شهرداری متناوب تسویه حساب نموده یا املاک شهرداری را با قیمت کارشناسی به میزان بدهی خود خریداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

«نوبت سوم»

«سنگفرش و پلاک بتنی پیاده روها»

                      16\1788                          

15\01\95

شهرداری پیرانشهر به استناد بودجه مصوب عمرانی سال 96 و مصوبه شماره 45 مورخه 24\11\95 شورای محترم اسلامی شهر و تائیدیه شماره 814 مورخه 19\12\95 فرمانداری محترم شهرستان پیرانشهر در نظر دارد اجرای عملیات پلاک بتنی، سنگ فرش و موزائیک پیاده روهای سطح شهر در سال 96 و در طول فصل عمران را با مصالح از محل منابع داخلی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای رتبه 5  وبالاتر در رشته ابنیه دعوت بعمل    می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه یا از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سایتwww.picity.net جهت دریافت اسناد و مدارک واطلاعات لازم اقدام نمایند.

1-   برآورد اولیه عملیات:

اجرای عملیات پلاک بتنی و پلاک سنگی و موزائیک پیاده روهای سطح شهر  با براورد اولیه 8038 متر مربع و قیمت پایه برای هرمتر مربع 622045 ریال با کلیه مصالح و سطح آماده تحویل ریال و براساس فهرست بهای ابنیه سال 95 و برآورد اولیه 5000000000 ریال بدون مابه التفاوت می باشد.

2- شرایط و امکانات مورد نیاز:

داشتن اکیپ ماهر جهت اجراع عملیات و ماشین آلات مورد نیاز شامل بیل مکانیکی مناسب جهت حفاری و لودر و کمپرسی جهت حمل نخاله ها و پاکسازی مسیرها الزامی می باشد.

3- رعایت موارد ذکر شده در اسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه 250000000ریال می باشد که باید به حساب شماره1213439237952003 بانک انصار واریز وبه همان میزان ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش آن جداگانه در پاکت الف قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

5- شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را در پاکت و مهر و موم شده(پاکت ب)از مورخه 16\02\96 تا ساعت 14 ظهر روز شنبه مورخه 30\02\96 تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

6-میزان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 10 درصد قیمت کل پیشنهادی می باشد که باید بصورت ضمانت بانکی از بانک های معتبر تهیه و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

7- ساعت و محل قرائت پیشنهادها:

 به پیشنهادات واصله راس ساعت 14 ظهر روز یکشنبه مورخه 31\02\96 در اتاق جلسات شهرداری رسیدگی  خواهد شد.

8- کلیه هزینه های نشر و پخش آگهی ، مالیات و عوارض بر عهده برنده مناقصه می باشد.

9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی در رعایت مقررات و بخش نامه های شهرداری و مقررات و نظام وظیفه عمومی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

10-کلیه مدارک و نمونه فرم قرارداد و شرایط واگذاری در سایت شهرداریwww.picity.netدرج وقید گردیده است.

11- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مناقصه و امضاء به منزله بررسی کلیه جوانب امر می باشد.         و بعداً هیچ گونه عذری قابل قبول نمی باشد.

12- اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک ثبت و مدارک تعیین کننده سمت پیشنهاد دهنده و دارندگان صاحب امضاء مجاز را ضمیمه، مضافاً برابر فرم دفترخانه که جزو اسناد بوده، موظف به ارایه گواهی صاحبان امضاء  می باشد.

13- ارایه کپی برابر اصل کل مدارک مربوطه به اسناد مناقصه الزامی است.

14- شرکت کلیه پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه قرائت پیشنهادات آزاد است.

15- کارفرما یا دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

16- سپرده نفرات اول، دوم و سوم شرکت در مناقصه، توسط کمیته فنی بازرگانی مشخص خواهد شد. تا زمان تنظیم قرارداد نزد شهرداری باقی خواهند ماند و بقیه شرکت کنندگان بعد از اعلام نظر کمیته فوق می توانند سپرده خود را دریافت نمایند.

17- مدارک ارایه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد.

18- پاکت (الف) شامل رزومه کار شرکت و تضمین در مناقصه

19- پاکت(ب) شامل پیشنهاد قیمت است.

20-  پیشنهاد دهندگان متعهد می شوند در قبال بدهی از بابت کارکردشان در صورت کمبود نقدینگی شهرداری متناوب تسویه حساب نموده یا املاک شهرداری را با قیمت کارشناسی به میزان بدهی خود خریداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد