یکشنبه, 29 بهمن 1396
شناسه خبر:963

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی /طراحی واجرای پل عبور عابر پیاده " نوبت اول"

 • انداز قلم

         

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی        

      طراحی واجرای پل عبور عابر پیاده                                

   " نوبت اول"

شهرداری پیرانشهربه استناد بودجه سال 96 و موافقت نامه شماره1682020مورخه  16/11/ 96 طرح شماره 26.غ1502004 امورات مربوط به طراحی و ساخت و اجرای دو دهنه پل هوایی (عبور عابر پیاده ) بلوار بهشتی با دهنه 23 متری تقاطع خیابان مولوی و بلوار کردستان تقاطع خیابان قدس با دهنه 26متر به همراه نرده وسط رفوژ بطول 50 متر از آکس پل مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه 5 و بالاتر در رشته راه وباند دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سایت www.picity.net  جهت دریافت اسناد مناقصه و مدارک و اطلاعات لازم اقدام نمایند.

 1. برآورد اولیه عملیات:

اعتبار پروژه مبلغ 3/300/000/000  (سه میلیارد و سیصد میلیون ریال ) بدون تعدیل و ما به التفاوت و میانگین مبلغ 60/000/000 ریال برای هر متر طول عرشه برآورد شده که از اعتبارات دولتی تملک دارایی های سرمایه ای بصورت نقدیا اسناد خزانه اسلامی می باشد ودر صورت عدم تامین اعتبار یا عدم تخصیص همه اعتبار مابقی از منابع داخلی شهرداری پرداخت خواهد شد.

 1. سایر شرایط مناقصه:
 • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 330/000/000 ریال می باشد که باید به حساب 2171140158009 بانک ملی شعبه مرکزی پیرانشهر واریز یا به همان میزان ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش جداگانه در پاکت "الف"قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد.
 • شرکت کنندگان در مناقصه موظفند روزمه کاری شرکت و اسناد مناقصه و نقشه های اجرایی امضاء و مهر نموده همچنین مشخصات کامل شرکت، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و مشخصات دارندگان حق امضاء و اسناد تعهدآور شرکت کپی برابر اصل نموده و در پاکت"ب" قرارداده و تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد.
 • شرکت کنندگان در مناقصه قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مناقصه بصورت خوانا و با عدد و حروف درج  و مهر و امضاء و در پاکت "ج" قرارداده و تحویل نمایند.
 • شرکت کنندگان پاکتهای"الف ، ب، ج" را در یک پاکت مهر و موم شده قرارداده و در پایان مدت مناقصه تحویل دستگاه مناقصه گذار نمایند.
 • متقاضیان می توانند پیشنهادات مهر و موم شده خود را از مورخه 96/11/28 لغایت ساعت 13 مورخه 96/12/19        تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند ویا به آدرس آذربایجانغربی، پیرانشهر- شهرداری پیرانشهر کد پستی 11177-57818 ارسال نمایند.
 • پیشنهادات واصله راس ساعت 14 مورخه  96/12/19 در محل شهرداری پیرانشهر رسیدگی خواهد شد.
 • تهیه کلیه مصالح اجرا و طراحی و ساخت و نیروی انسانی مورد نیاز بعهده پیمانکار و برنده مناقصه بوده و کارفرماتعهدی در این خصوص نخواهد داشت. رعایت کلیه مشخصات فنی و آئین نامه های اجرایی رایج الزامی می باشد.
 • حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه گشایش و بررسی پیشنهادات آزاد می باشد.
 • به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد مدارک خواسته شده در متن مناقصه رسیدگی نخواهد شد.
 • در شرایط مساوی پیشنهاد اولویت با خانواده های محترم شهداء و جانبازان خواهد بود.
 •    سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد نشده و برنده اول از تاریخ ابلاغ حداکثر به مدت یکهفته از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری پیرانشهر ضبط و با برنده دوم عقد قرارداد خواهد شد و در صورت برندگان دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارضات براساس مقررات شهرداری و سایر مقررات حاکم بعهده پیمانکارمی باشد.
 • هزینه انتشارو پخش آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 • میزان ضمانت  نامه حسن انجام تعهدات 10 درصد قیمت کل پیشنهاد می باشد که باید بصورت ضمانت بانکی از بانکهای معتبر تهیه و تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
 • شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مناقصه و امضاء به منزله بررسی کلیه جوانب امر می باشد و بعداً هیچ گونه عذری قابل قبول نمی باشد.
 • کارفرما یا دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
 • مدارک ارائه شده توسط شرکت کنندگان مسترد نخواهد شد.
 • هر گونه پرداخت به شرکت کنندگان منوط به تایید دستگاه نظارت کارفرما خواهد بود.

 

سعيدي – شهردار پيرانشهر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"شرایط خصوصی ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده"

 

 

1- طراحی و ساخت و اجرای  پل و محاسبات سازه اي آن توسط پیمانکارانجام شده است و کلیه مسئولیت آن بعهده پیمانکار می باشد.

- تبصره یک : پیمانکار کلیه نقشه ها را از دیدگاه اجرایی و ساخت قطعات بررسی نموده و آماده اجرا نموده و راساً مسئولیت آنها را می پذیرد.

- تبصره دو : پیمانکار موظف است از محل نصب پل هاي عابر پیاده و آکس هاي محورها ، نقشه برداري کرده و شرایط میدانی را

با نقشه ها انطباق دهد .

- تبصره سه : تهیه نقشه هاي چون ساخت (شابلونهاي ساخت در محل کارخانه و یا کارگاه ) به عهده پیمانکار می باشد

2- شرکت کنندگان موظفند قبل از ارائه قیمت طرح مورد نظر را رؤیت نمایند.

3-محدوده عملیات مطابق نقشه پیوست می باشد

4- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت طرح مورد نظر را رؤیت نموده و از محل نصب پل به طور دقیق بازدید      نماید و کلیه شرایط و اطلاعات لازم در این خصوص را به دست آورد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه مشکل، کلیه مسئولیت هاي ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5- بطور کلی مسئولیت اجراي دقیق و صحیح کار با پیمانکار می باشد. در صورت بروز مشکل پیمانکار موظف است نسبت به رفع آن اقدام نماید و بابت اصلاح کار هیچگونه مبلغی قابل پرداخت نمی باشد.

6- مدت اجراي پروژه سه ماه می باشد.

7- کلیه عملیات شامل پی کنی(عملیات خاکی) و بتن ریزي ها بایستی مطابق مشخصات فنی و استانداردهای رایج ایران و آئین نامه "آبا" باشد.

8-  سیمان مصرفی از نوع تیپ دو بوده و می توان در صورت لزوم از مواد افزودنی نیز در بتن استفاده کرد.

9- مقاومت فشاري بتن مصرفی در اجراي فنداسیون 250 کیلوگرم بر سانتیمتر می باشد.

 10-  ST37 کلیه قطعات فلزي از نوع

-11   مصالح مصرفی در پروژه از نظر کیفیت نوع و اندازه و مصالح، درصد شکستگی، درصد جذب آب و مقاومت سایش مصالح وسایر موارد بایستی بر اساس نشریه 101 و یا منطبق بر آئین نامه بتن ایران باشد.

-12 کلیه قالب ها بایستی فلزي باشد.

-13در صورتی که از بتن درجا با دستور ناظر پروژه استفاده گردد، پیمانکار موظف است جهت عمل آوري آن از دستگاه ویبراتور وبتونیر با رعایت کلیه اصول فنی و اجرایی، استفاده نماید

-14  کلیه جوش ها بایستی بازرسی چشمی VT شوند و جوش هاي نفوذي نیز باید آزمایش امواج فراصوتی UT جوش هاي گوشه مورد آزمایش رنگ نافذ PT قرار گیرند.

15- ابعاد عرشه و راه پله بایستی طبق مشخصات فنی باشد.

16- پل بایستی به طور کامل مسقف باشد.

17-پیمانکار موظف است در هنگام مونتاژ پل عابر پیاده دقت لازم را در اتصالات و تراز بودن کار وهمچنین ضوابط فنی با نظردستگاه نظارت داشته باشد .

18- چنانچه مواردي در شرایط خصوصی و فنی قید نگردیده باشد مطابق مشخصات فنی نقشه اجرا می گردد.

19- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی حداقل 2 نمونه پل عابر اجرا کرده و داراي کارگاه ساخت پل باشند.

20- شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه سوابق و نمونه کاري خود به همراه اسناد می باشند.

21- پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین برنامه زمانبندي تفضیلی موضوع عملیات پیمان را که به تایید دستگاه نظارت رسیده تحویل دهد در غیر اینصورت طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد .

22-شرایط عمومی ابلاغ شده ا ز سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 پیمان حاکم است.

23- در صورتی که به هر دلیل هزینه مبالغ مصرفی(مصالح، ماشین آلات، نیروي انسانی، نرخ ارزي و مواردي از

این قبیل) دچار نوسان گردد، پیمانکار حق افزایش قیمت ها را نخواهد داشت و هیچ گونه ضریب تعدیلی

به قیمت ها چه در زمان قرارداد و چه در زمان تمدید تعلق نخواهد گرفت.

24-دستگاه نظارت در این پیمان سازمان مدیریت حمل و نقل می باشد.

25-پیمانکار موظف است پس از صورتجلسه تحویل زمین نسبت به معرفی سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد اقدام نماید .

26-پیمانکار موظف است با توجه به پیشرفت فیزیکی هر یک از آیتم هاي موضوع عملیات پیمان به صورت جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدي صورتجلسه آنرا تهیه نموده و پس از تایید دستگاه نظارت اقدام به عملیات بعدي نماید .

27-ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاه می باشد .

28- پیمانکار موظف به تهیه و نصب تابلوي مشخصات پروژه بر اساس نظر دستگاه نظارت می باشد. هزینه تهیه و نصب تابلو به عهده پیمانکار می باشد.

29-اخذ مجوز حفاري از ادارات و پیگیري آن بعهده پیمانکار است.

30-پیمانکار موظف می باشد از اکیپ اجرایی مجرب و از ماشین آلات فنی و استاندارد استفاده نماید.

31-چنانچه در اثر سهل انگاري پیمانکار و یا عدم اجراي تدابیر حفاظتی، زیان به ابنیه، تجهیزات و سایر اموال کارفرماو شهروندان  وارد آید مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت به عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارات احتمالی وارده کارفرما می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام و هزینه آن را به اضافه 15 % از مطالبات پیمانکار و یا سپرده وي کسر نماید.

34- پیمانکار متعهد است هر گونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود آمده باشد در پایان هر روز کاري برطرف نماید به صورتیکه محل انجام کارها عاري از هر گونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید.

 • تبصره:

در صورت خودداري پیمانکار از اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام می نماید و هزینه مربوطه را به اضافه بیست درصد جریمه به حساب بدهی وي منظور مینماید و در صورت تکرار تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 35- هزینه تهیه و حمل کلیه مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد.

36-پیمانکار بایستی نسبت به تهیه لباس مناسب(منقش به آرم شرکت)جهت عوامل اجرایی خود متناسب با شرایط کاري         ( روز یا شب ) اقدام نماید، در غیر این صورت کارفرما از ادامه کار پیمانکار جلوگیري کرده و پیمانکار خود پاسخگو تعطیلی کارگاه و عواقب ناشی از آن می باشد.

36- تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در محل پروژه و در طول مسیر جهت ایمنی و سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه و عابر پیاده (استفاده از تابلوهاي آغاز و پایان محدوده پروژه، چراغ چشمک زن، در موارد مورد نیاز استفاده از پرچم زن، مخروط ایمنی و .......) طبق نظر دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار است ( مراحل ایمنی باید دقیقاً منطبق بر مبحث 12 انجام پذیرد)

37- مسئولیت هرگونه حادثه، چه در ساعات کاري و چه در ساعات غیر کاري به عهده پیمانکار میباشد.

38- پیمانکارموظف است ضمن هماهنگی با ناظر پروژه در ساعات غیر پیک ترافیک با هماهنگی راهنمایی و رانندگی اقدام به بستن ویا محدود کردن خیابان نماید .

39- حفظ و حراست مصالح و لوازم کار به عهده پیمانکار میباشد.

40- ارائه گزارش کار مکتوب از طرف پیمانکار در پایان هر روز کاري به دستگاه نظارت ( با در نظر گرفتن حجم کار و تعداد نفرات و دستگاه هاي مورد استفاده ) الزامی است.

41- مبناي کلیه عملیات موضوع پیمان بر اساس متر طول عرشه خواهد بود.

42- چنانچه اجراي پروژه حسب دستور کار به صورت شبانه انجام پذیرد هیچگونه مبلغی بابت شب کاري قابل پرداخت نمی باشد.

43- پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ قرارداد نسبت به نقشه برداري و ارائه نقشه ها بصورت مهر و امضا شده اقدام و پس از تایید دستگاه نظارت اقدام به طراحی نماید.

44- کارگاه جز در موارد خاص تعطیل نشود .

 45- پیمانکار قبل از شروع عملیات باید شخص واجد شرایطی را ( بعنوان سرپرست کارگاه) را که مورد قبول کارفرما و دستگاه نظارت باشد، کتبا به عنوان مسئول ایمنی و اجرا کارگاه معرفی نماید و سرپرست کارگاه در محل کارگاه حاضر باشد.

46- پیمانکار ملزم است دفاتر فنی کارگاهی خود را با سخت افزار و نرم افزار هاي لازم و بکارگیري کارشنا س کنترل پروژه مجهز نماید.

47-پیمانکار موظف است صعوبت اجراي کار، پراکندگی و سایر مشکلات را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید.

48- تأمین روشنایی عرشه پل شامل تهیه و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز، تهیه و نصب تابلو برق، کابل کشی تا کنتور و روي عرشه، نصب لامپ و ... (تهیه و نصب کامل تجهیزات روشنایی از ابتدا تا بهره برداري) بر عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است هزینه آن را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید.

49- پیمانکار موظف است مالیات بر ارزش افزوده را در ارائه قیمت خود لحاظ نماید.

 

امضاي کارفرما                                                                           مهر و امضاي پیمانکار

 

" فرم پیشنهاد قیمت "

ازشرکت:

به: شهرداری پیرانشهر

 

موضوع: اعلام پیشنهاد قیمت بر اساس آگهی مناقصه عمومی شماره....................................... مورخه ...................................... .اینجانب...................................................... داراي حق امضا اسناد تعهد آور شرکت ................................................. می باشد، پس ازمطالعه کامل اسناد و آگاهی از شرایط، حاضر است کلیه عملیات طراحی، ساخت و اجراي  پلهای هوایی بلوار بهشتی تقاطع خیابان مولوی و بلوار کردستان تقاطع قدس را طبق نقشه و مشخصات:

- بر اساس هرمتر طول عرشه .................................................................. ریال (به عدد) ..........................................................................ریال (به حروف)  معادل........................................................... تومان انجام دهد.

 

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • هیچ نظری یافت نشد

آتش نشانی و خدمات ایمنی

برگزاری کلاس های تئوری و عملی اطفاء حریق

برگزاری کلاس های تئوری و عملی اطفاء حریق

برگزاری کلاس تئوری و عملی اطف...

عملکرد شهرداری پیرانشهر سال 95

اطلاعیه و آگهی

آمار بازدید

امروز36
این ماه4201
کل227352

2
آنلاین
یکشنبه, 29 بهمن 1396 05:08
طراحی شده توسط CoalaWeb

محبوب ترین مطالب سایت

پنل بنرها

آخرین نظرات

خالدابراهیمی
جناب آقای مهندس سعیدی با سلام و احترام
با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان ...
حمید رضا جمالزهی
بسمه تعالی
اینجانب مدیر عامل شرکت آریان پارس که در زمینه مبلمان شهری شامل احجام و مجسمه های شهری ،...
يونس سليماني
باسلام خدمت ريس محترم شوراي چند سال است كه بوي بد وغير قابل تحمل در فلكه ماموستا نالي باعث ...